Välkommen till brf Granen

Välkommen till brf Granen

Vi hoppas att du skall trivas och känna dig hemma i vårt bostadsområde.

Några fakta om brf Granen

Vårt bostadsområde var en del i den första utbyggnaden av Viksjö. Första inflyttningen skedde 1970 och därmed startade också brf Granens verksamhet. Vi är alltså en förening med några år på nacken.
I brf Granen finns det 433 lägenheter (från 1 till 4 rok) fördelade på 19 hus, vilket inne-bär över 1000 boende. Det betyder att vi är en ganska stor förening. På Vältvägen finns det 7 hus med 155 lägenheter och på Tegvägen finns det 12 hus med 278 lägenheter.
I våra hus finns också några lokaler som vi hyr ut. De större lokalerna används i kommersiella verksamheter och de mindre hyrs ut som extra förråd till de boende. Det går bra att ta kontakt med HSB Norra Stor-Stockholm som förmedlar lokalerna.

Som delägare är du med och bestämmer – och tar ansvar.

Att bo med bostadsrätt innebär att vi bor i hus som vi äger tillsammans. Alla i före-ningen måste ta sitt ansvar, inte bara för den egna lägenheten utan för fastigheten som sådan. Det gäller också grönområdet när-mast husen. Administrativ förvaltning, fastighetsskötsel, reparationer, städning och trädgårdsskötsel är tjänster som vi köper. Kostnaderna måste täckas av våra månads-avgifter. Aktsamhet och omtanke om vårt eget lönar sig alltså i högsta grad och resul-terar i lägre boendekostnader.
Vid föreningsstämman kan alla medlemmar vara med och fatta beslut om föreningens angelägenheter. Den ordinarie förenings-stämman hålls under våren. Då väljs bl a styrelse och revisorer. Varje medlem har en röst (en per lägenhet) och motionsrätt. Motionsrätt innebär att medlem, som önskar att ett visst ämne behandlas på ordinarie föreningsstämma, skall anmäla detta skriftligt till styrelsen före februari månads utgång.

Husombud ger närkontakt

I ditt eget hus finns – så är det tänkt i alla fall – ett husombud som du kan vända dig till med frågor och synpunkter. Husom-budet hälsar nyinflyttade välkomna och hjälper dem tillrätta.
Idén med husombud är ett informellt, men nog så viktigt inslag i vår förenings verk-samhet. Om ditt hus saknar husombud, tänk efter om du inte själv skulle kunna göra en insats. Kontakta någon av de redan aktiva husombuden eller styrelsen.
Namn, adress och telefonnummer till ditt husombud finns på anslagstavlan i entrén.

När du har frågor kring ditt medlemskap

När du har frågor som gäller avgifter/hyror, uthyrning av förråd, garage eller parke-ringsplatser, överlåtelseärenden och pantförskrivningar vänder du dig till HSB-kontoret, Vasaplatsen 4 i Jakobsberg. Telefon: 010-442 50 00.

Ansvarsfördelning och rutiner för underhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för det inre underhållet av den egna lägenheten med tillhörande balkong, uteplats, förråd och dylikt.
Bostadsrättsföreningen ansvarar för att fastigheten i övrigt är väl underhållen och hålls i gott skick. Ett visst underhåll svarar bostadsrättsföreningen för när det gäller värme-, vatten-, ventilations- och elsystem. Det kan vara fråga om läckande vattenledning eller stopp i avloppsstam.
Ansvarsfördelningen för underhåll finns mer detaljerat beskriven i broschyren ”Vem skall underhålla bostadsrätts-lägenheten i HSB?”.